Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van City Xplore, gevestigd te Breda, ingeschreven bij de Kamer van koophandel, onder nummer 20114943, te Breda.

Artikel 1: Inleidende Bepalingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en orderbevestigingen van City Xplore. De door City Xplore vermelde prijzen zijn inclusief BTW (tenzij anders vermeld).

Artikel 2: Werkingssfeer

2.1 De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met City Xplore of het deelnemen aan een activiteit van City Xplore of door het betalen van het verschuldigde tarief.
2.2  Bij strijdigheid van deze voorwaarden met algemene voorwaarden van de opdrachtgever prevaleren de voorwaarden van City Xplore, tenzij City Xplore en de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anderszins zijn overeengekomen.
2.3 City Xplore is alleen gebonden aan de overeenkomst en/of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop, als City Xplore deze schriftelijk heeft geaccepteerd.

Artikel 3: Totstandkoming en inhoud overeenkomst

3.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend; aan telfouten en verschrijvingen, alsmede aan verminkte aanbiedingen kunnen geen rechten worden ontleend.
3.2. Offertes en prijsopgaven blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
3.3 De overeenkomst komt eerst tot stand doordat City Xplore schriftelijk het aanbod van de opdrachtgever om de overeenkomst aan te gaan aanvaardt. De opdrachtgever ontvangt van City Xplore een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst.
3.4. Wie een overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 4: Betaling

4.1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwikkelen van een stadstocht wordt gesloten is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 5 werkdagen na de factuurdatum het verschuldigde bedrag te voldoen, tenzij anders vermeld op de factuur.
4.2 De opdrachtgever die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. City Xplore is in dit geval gerechtigd volledige nakoming te vorderen. Indien men na 2 betalingsherinneringen nog niet betaald heeft, is City Xplore gerechtigd Euro 25,00 administratiekosten in rekening te brengen. Indien dan nog niet betaald wordt zullen wij een incassobureau inschakelen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 City Xplore is aansprakelijk indien het pakket niet overeenkomstig de verwachtingen wordt geleverd, dat volgens de verwachtingen welke de deelnemer op grond van de opdrachtinformatie, de in Nederland geldende opvattingen en met inachtneming van alle redelijkheid mocht koesteren.
5.2 City Xplore aanvaardt tijdens de activiteiten geen aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke bagage en documenten ongeacht de oorzaak.
5.3 City Xplore is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting of het onjuist handelen of niet-handelen.
5.4 Deelname aan de activiteiten vindt altijd plaats op eigen risico van de deelnemers.

Artikel 6: Annulering van de overeenkomst

6.1.Annulering kan uitsluitend geschieden per aangetekend schrijven, waarbij het poststempel als annuleringsdatum geldt of per email. Bij annulering door de opdrachtgever zijn de volgende bedragen verschuldigd: Bij annulering 30 dagen voor aanvang: € 25,00 administratiekosten.
6.2 Indien de opdrachtgever binnen 14 dagen voorafgaand aan activiteit de overeenkomst annuleert is City Xplore genoodzaakt de totale opdrachtsom in rekening te brengen.

Artikel 7: Retourneren van het pakket

7.1 Aangezien de pakketten op maat worden gemaakt, is het niet mogelijk om een pakket te retourneren.

Artikel 8: Annulering en wijzigingen door City Xplore

8.1 City Xplore houdt zich het recht voor een opdracht te wijzigen of te annuleren bij een overmachtsituatie. Ook gewichtige omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van City Xplore aan de overeenkomst niet kan worden gevergd vallen daaronder.

Artikel 9: Auteursrecht

9.1 Het auteursrecht van de geleverde producten en diensten ligt geheel bij City Xplore.
9.2 Gebruikmaking van deze producten door derden is niet toegestaan.

Artikel 10: Klachten

10.1 Ondanks alle zorgen is het mogelijk dat de opdrachtgever een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient zo spoedig mogelijk aan City Xplore kenbaar gemaakt te worden.

Artikel 11: Geschillen

11.1 Bij een geschil over een overeenkomst zullen beide  partijen trachten dit in goed overleg op te lossen.
11.2 Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en geschillen.

© 2004-2020 City Xplore